Eurosport

Sekretesspolicy

Sekretesspolicy

Den 05/08/2016 kl 16:49Uppdaterat Den 21/11/2017 kl 16:10

Vår policy för integritetsskydd syftar till att informera dig om våra respektive rättigheter och skyldigheter avseende att samla in och använda dina personuppgifter, med målet att ge dig bästa möjliga upplevelse när du går in på våra Tjänster eller när du använder dem.

Vår policy för integritetsskydd syftar till att informera dig om våra respektive rättigheter och skyldigheter avseende att samla in och använda dina personuppgifter, med målet att ge dig bästa möjliga upplevelse när du går in på våra Tjänster eller när du använder dem.

Dessa informationer kompletterar våra Allmänna användningsvillkor, och de termer som försetts med stor begynnelsebokstav har den betydelse de ges i dessa Allmänna villkor.

RÄTTSLIG RAM

Vi följer europeiska och franska normer för skydd av enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och det fria flödet av sådana uppgifter.

Referenstexterna är:

franska datalagen «Informatique & Libertés» nr 78-17 av 6 januari 1978 med ändring, vilken i den franska lagstiftningen införlivar det europeiska direktivet 95/46/EG av 24 oktober 1995 om skydd av personuppgifter och privatliv;

franska lagen om «förtroende för den digitala ekonomin» («LCEN») nr 2004-575 av 21 juni 2004 (artikel L. 33-4-1 i lagen om post- och telekommunikationer samt artikel L. 121-20-5 i konsumentlagen) vilka i fransk lagstiftning införlivar direktiv 2000/31/EG av 8 juni 2000 om elektronisk handel och direktiv 2002/58/EG av 12 juli 2002 om skydd av personuppgifter och privatliv med avseende på elektroniska kommunikationer, förändrad av direktiv 2009/136/EG av 9 november 2009; och

franska lagen «för en digital republik» nr° 2016-1321 av 7 oktober 2016.

Samtliga behandlingar av personuppgifter som genomförs av Eurosport och/eller dess dotterbolag har varit föremål för anmälan till den franska tillsynsmyndigheten för data och personuppgifter: Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés – CNIL – www.cnil.fr.

Denna policy tillämpas inte på de tjänster som tillhandahålls av tredjepart, vilka de än är: privata företag, partner eller ej till Eurosport, administraiva eller juridiska myndigheter.

När du går in på våra Tjänster eller använder dem, kan Eurosport samla in och använda uppgifter som tillhör dig: personuppgifter som du uppgett (I) och navigationsdata som samlas in via «cookies» (II).

I. DINA PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter utgörs av informationer som gör det möjligt att identifiera dig som fysik person eller känna igen dig, direkt eller indirekt. Det kan röra sig om efternamn, förnamn, födelsedatum, kön, postadress, e-postadress, en dators IP-adress, telefonnummer, betalkortsnummer, foto, videofilmer, kommentar som anger dina adressuppgifter, användarnamn och personliga hemliga lösenord.

När du går in på våra Tjänster kanske du ombeds att lämna vissa personuppgifter, till exempel när du:

öppnar ett konto för att gå med i Eurosport-gemenskapen;

tecknar ett informationsbrev;

prenumererar på en av våra Tjänster;

deltar i ett tävlingsspel som vi organiserar;

svarar på en enkät;

överför en länk eller något innehåll från våra Tjänster till en av dina kontakter, osv.

Ibland är det obligatoriskt att föra in dessa uppgifter för att du ska kunna använda vissa Tjänster.

Syftet är att:

öppna och hantera ditt konto;

låta dig dra fördel av den service som finns på våra Tjänster;

kontakta dig för att informera om din eventuella vinst i våra tävlingsspel;

svara på dina frågor;

informera dig om vilka tjänster vi tillhandahåller;

ta fram statistik om besöksfrekvens i olika delar av våra Tjänster;

följa gällande lagstiftning om du senare önskar ändra vissa uppgifter (forum, åsikter, ändring av digitala uppgifter …);

identifiera felaktig användning av våra Tjänster.

Vem kan använda mina personuppgifter?

Eurosport

Dina personuppgifter samlas in när du tecknar våra Tjänster. Dessa personliga informationer är avsedda för Eurosport och kan under vissa omständigheter delas med tredjepart.

Vår webbplats kan då och då innehålla länkar från och till webbplatser tillhörande våra nätverkspartner, reklam och liknande. Om du följer en länk till en av dessa platserr bör du notera att dessa webbplatser har sin egen policy för integritetsskydd och att vi inte kontrollerar på vilket sätt de använder sig av dina personuppgifter. Du bör alltså läsa igenom tredjeparts-policy för integritetsskydd innan du lämnar ut dina personuppgifter.

Dina personuppgifter kan användas av Eurosport för att:

Tillhandahålla dig de Tjänster du tecknat och:

sända dig all behövlig information via de adressuppgifter du lämnat oss,

informera dig om villkoren för tillhandahållande av Tjänster,

bekräfta att vi tagit hänsyn till det du begärt, att du tecknat en Tjänst eller att en Tjänst utförts, att denna fakturerats eller utförts.

Informera dig om vad som händer inom våra Tjänster och erbjudanden, inklusive för andra tjänster än de du tecknat och som skulle kunna intressera dig.

Vi kommer inte att använda dina personuppgifter i det syftet om du informerar oss om att du inte längre önskar erhålla några eller vissa av våra erbjudanden, under de villkor som beskrivs nedan.

Företagsgruppen Eurosport

Vi kan dela dina personuppgifter inom vår företagsgrupp, i synnerhet med våra dotterbolag och holdingbolag, för att ge dig åtkomst till Tjänsten, förstå dina preferenser, skicka dig informationer om produkter och tjänster som skulle kunna intressera dig och utföra andra aktiviteter som beskrivs i vår Policy för integritetsskydd.

Våra tjänsteleverantörer

Vi använder oss av andra företag, agenter eller underleverantörer («Tjänsteleverantörer») för att utföra tjänster för vår räkning eller hjälpa oss att leverera dig Tjänsterna. Exempelvis kan vi uppdra Tjänsteleverantörer att till dig leverera tjänster inom marknadsföring, reklam, kommunikationer, infrastrukturer och IT för att skräddarsy och optimera våra Tjänster, leverera en kundtjänst, analysera och förbättra data (särskilt data avseende användarnas interaktioner med våra Tjänster), och behandla och administrera enkäter hos användarna. Inom ramen för denna tjänsteprestation kan dessa Tjänsteleverantörer få åtkomst till dina personuppgifter. Emellertid ger vi våra Tjänsteleverantörer åtkomst enbart till de informationer de behöver för att utföra sina tjänster och vi ber dem att inte använda dessa data i något annat syfte. Vi gör alltid vårt bästa för att se till att alla de Tjänstelerverantörer vi arbetar med skyddar dina personuppgifter.

Våra partner, om du ger ditt medgivande

Tredjeparter kan använda dina personuppgifter enbart om du accepterat detta.

Om du kryssar för en ruta som föreslår dig att motta erbjudanden från våra partner, eller om du aktivt svarar på något förslag där du tydligt visar att du önskar ta emot sådana erbjudanden, kommer dina uppgifter att överföras till berörd(a) partner, så att denne (dessa) kan skicka dig sina erbjudanden om produkter eller tjänster, via e-post eller SMS, i förekommande fall.

Den partner som sålunda accepterats, kan då skicka dig sådana erbjudanden fram till det att du informerar, enligt anvisade villkor, om din önskan att inte längre erhålla erbjudanden, via e-post eller SMS, i förekommande fall.

Dessa partner är fullständigt ansvariga för behandlingen av dina personuppgifter, så fort de kommunicerats med ditt medgivande. Det är deras sak att följa gällande lagstiftning och ta hänsyn till dina rättigheter och eventuella begäran.

Tredjeparter med tillstånd via lagstiftning

Enligt lag kan i vissa fall dina personuppgifter överföras till tredjepart i enlighet med särskilt lagligt tillstånd på särskild begäran:juridisk myndighet, administrativ myndighet, din Internet-leverantör, eller tredjepart som lagt ut en cookie som registerats in på din terminal (ett externt reklamföretag, en annan editor, osv.).

Vi kan komma att kommunicera dina personuppgifter till tredjepart om en sådan åtgärd krävs för att skydda och/eller försvara Eurosports rättigheter, för att se till att dessa Allmänna användningsvillkor respekteras, eller för att skydda dina eller allmänhetens rättigheter och/eller intressen, under förutsättning att en sådan överföring är tillåten i lag.

I den eventualitet där hela eller delar av Eurosports digitala verksamhet säljs eller lämnas ut till tredjepart, förbehåller vi oss rätten att överföra dina informationer som såld; överförd eller utlagd verksamhet.

Hur kommer jag åt mina personuppgifter, hur ändrar och/eller tar jag bort dem?

Lagen ger dig åtkomsträtt, rätt att förändra, sätta dig emot, ta bort eller begränsa behandling och överföring av dina personuppgifter.

Det enklaste är att skicka en begäran till oss på nätet. Du kan när som helst få åtkomst, ändra eller låta ta bort informationer som berör dig:

- via ditt konto med hjälp av ditt användarnamn och ditt lösenord, under rubriken "Min Profil",

- genom att skriva till följande elektroniska adress: hello@eurosport.com och precist ange vad du önskar så att vi effektivt kan svara på din förfrågan,

- genom att klicka på en särskild hypertextlänk i de meddelanden vi skickar dig.

Om du inte lyckas få åtkomst, ändra, ta bort dina informationer enligt ovan angivna förfarande, motsätter du dig insamling av dina personuppgifter eller begär begränsad behandling eller motsätter dig överföring av de personuppgifter avseende dig som samlats in av Eurosport.

Skicka din begäran per post till Eurosport till följande adress:

Service Juridique - Digital

3, rue Gaston et René Caudron

92798 Issy-les-Moulineaux Cedex 9

Din begäran ska vara undertecknad och åtföljas av en fotokopia av en identitetshandling med innehavarens namnteckning. I begäran preciseras den adress svaret ska sändas till. Du kommer att få svar inom 1 månad efter mottagandet av ditt brev, 2 månader om din begäran kräver djupare efterforskningar eller i det fall Eurosport mottar ett alltför stort antal sådana önskemål.

Observera! Vi påminner om att våra partner är ansvariga för hur de använder dina personuppgifter och tar hänsyn till dina rättigheter, inklusive rättigheten att inte behöva motta flera erbjudanden från deras sida.

Emellertid kan du när som helst ändra ditt val via ditt användarkonto, under rubriken avseende dina val om utskick av erbjudanden från tredjepart. Om du ändrar det valet efter att ha accepterat erbjudande från tredjepart, kommer dina personuppgifter inte längre att överföras till våra partner, detta från och med det datum din begäran behandlas. Din begäran verkar däremot inte retroaktivt på de överföringar av uppgifter soml utförts innan din begäran inkom. I så fall måste du vända dig direkt till tredjepart.

Vid problem har du rätt att göra en reklamation till tillsynsmyndigheten Commission Informatique et Libertés (CNIL) via deras webbplats http://www.cnil.fr/

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter lagras av Eurosport själv och/eller av underleverantör vald för att strikt utföra dessa skyldigheter, och de sparas enbart för den tid som absolut krävs för de syften de samlats in för, i enlighet med gällande regelverk, exempelvis högst 3 år för data avseende «kunder och projekt» i enlighet med den förenklade normen nr 48 enligt övervägande nr 2012-209 av 21 juni 2012; och 1 år a vseende identifieringsdata för innehållsskaparna.

Utöver detta sparas uppgifterna enbart i statistiksyfte och ger inte upphov till något utnyttjande, av vilken typ det vara må.

Hur skyddar vi dina informationer ?

Dina personuppgifter samlas in via en säkrad server. Den säkrade serverns programvara krypterar insamlade data innan de överförs till oss. Dessutom har vi säkerhetsförfaranden som skyddar lagring och spridning av dina personuppgifter så att all otillbörlig åtkomst förhindras, så att vi följer den franska lagstiftningen avseende dataskydd. Härvid kan vi be er stärka er identitet innan vi ger er informationer av privat typ.

II. DINA NAVIGATIONSDATA

Vad rör det sig om?

Dina navigationsdata gör det inte möjligt att identifiera dig personligen, men den terminal du använder identifieras.

Det är informationer som kopplas till den utrustning (eller terminal) du använder (dator, smartphone, pad...), och som kan samlas in och registreras i «cookies-filer», i förhållande till dina val, under den tid du går in på Tjänsterna och använder dem.

Vad är en cookie?

Definition: en «cookie» är en liten textfil som skapas i din dator av tredjepart när din webbläsarer går in på en webbplats som använder cookies. Filerna används för att hjälpa din webbläsare att gå igenom webbplatsen och för att till fullo använda dennas funktioner, som exempelvis användarnamn, preferenser, språkparametrar, teman, bland andra gemensamma funktioner. Cookien används enbart för att hjälpa din webbläsare att behandla en webbplats, men den samlar inte in några informationer om din dator och den letar inte i dina filer.

I allmänhet lagras cookie-filerna i en fil för «cookies» i din webbläsare.

För det mesta innehåller varje fil:

* Namnet på den server på den webbplats som skapat cookien

* Cookiens giltiga period – den tid under vilken din webbläsare kan använda informationerna i cookien för att gå in på den webbplats som skapat cookien

* Cookiens värde – en unik information som i allmänhet utgörs av ett nummer som skapats slumpvis

Den server som skapat cookien använder cookiens värde för att komma ihåg dig då du kommer tillbaka till platsen eller när du bläddrar från en sida till en annan. Enbart den server som skapat cookien kan läsa och behandla cookien.

Källa: http://www.allaboutcookies.org/fr

Navigationsdata rör främst typ och version av den webbläsare som används av din utrustning (Chrome, Internet Explorer, Safari, Firefox, Opera, osv.), det språk som den programvara för webbläsare som installerats i din utrustning föredrar, den typ av operativsystem som används (Windows, Mac Os, Linux, osv.), IP-adressen (Internet Protocol) på den anslutna terminalen, url-adressen (som bl.a. kan börja med http://www.) till den internetsida som används av en tjänst via en bestämd terminal, identifiering av och innehåll i en cookie-fil lagrad i en terminal, datum, klockslag och uppkopplingsperiod för en terminal till en bestånsdel i en Tjänst (en sida, ett innehåll, en rubrik, ett användarkonto, osv.).

Därför är insamling av vissa navigationsdata oumbärliga för att du ska kunna kommunicera på Internet. Det är exempelvis fallet med din utrustnings IP-adress.

Andra navigationsdata måste också bevaras, så att vi kan garantera Tjänsternas säkerhet, upptäcka, undvika eller spåra alla försök till illvilliga handlingar dataintrång eller andra brott mot våra Allmänna användningsvillkor, eller för att svara på eventuella förfrågningar från tredjepart, som genom lag har befogenhet att begära att vi kommunicerar navigationsdata och personuppgifter för den som använder våra Tjänster.

Det är fallet med IP-adresser, uppkopplingsdatum och tidpunkter för en terminal, använd Tjänst, åtkomstinnehåll eller nedladdat innehåll, via ett klick på en av beståndsdelarna i våra Tjänster, osv.

Slutligen kommer registreringen av vissa navigationsdata att användas för att anpassa våra Tjänster till din utrustning och ditt bruk, genom att göra det möjligt för oss att anpassa innehållet eller visningen av våra Tjänster på din utrustning eller dina preferenser.

Vem kan lägga in cookies på din terminal och i vilket syfte?

Eurosport

Eurosport kan lägga in cookies på din terminal för att garantera vissa funktioner: tillåta dig att bläddra bland våra Tjänster, göra det möjligt för oss att leverera och administrera våra Tjänster, optimera eller skräddarsy de Tjänster som finns till förfogande.

De cookies som vi lägger in gör det möjligt för oss att exempelvis:

anpassa visualiseringsformatet för innehåll och Tjänster till din terminal,

följa upp hur du bläddrar för att kunna identifiera dina preferenser avseende innehåll,

anpassa det innehåll som föreslås med hänsyn till de preferenser som framkommit via dina navigationsdata,

visa de tjänster som finns i din inköpskorg,

undvika att på nytt begära in personuppgifter som du redan lämnat.

Vi samlar in dina navigationsdata medan du går in på och använder våra Tjänster. Dessa data är avsedda för oss och kan således användas av Eurosport och/eller dess dotterbolag och/eller dess underleverantörer för vår räkning, i överensstämmelse med de skyldighet om sekretess och säkerhet som lagen kräver.

Tredjepart: leverantörer, partner, annonsörer, reklamföretag

Tredjepart kan lägga in cookies på din terminal.

Vi utövar inte kontroll över installation och användning av cookies av tredjeföretag och vi är inte ansvariga för tredjeparts användning av cookies. Dessa företag för sin egen policy för integritetsskydd och har sin egen rutin för insamling av uppgifter. Vänligen läs dessa företags policy för integritetsskydd för att få veta vilka möjigheter till kontroll du har till ditt förfogande.

Målet med cookies från tredjepart som vi känner, är att leverera funktioner avseende publikmätning och mätning av sociala medier samt skräddarsy innehåll och reklam.

Mätningar: publik, trafik, teknik

Cookies som utför publikmätningar används av tredjepart och underleverantörer för att få informationer om hur du bläddrar. De möjliggör bland annat:

att förstå på vilket sätt och på vilken väg du kommit in på en sajt

räkna antalet terminaler som har åtkomst till en Tjänst, till en sida eller en internetplats, till ett innehåll i en Tjänst och detta bland annat för att förbättra vårt utbud av innehåll,

ta fram frekvens över statistik och/eller omvandling,

garantera uppföljningen av våra partners fakturering (SEM, medlemskap, annonsörer) i våra Tjänster,

få åtkomst till ditt användarkonto.

Dessa verktyg använder sig av teknologier som gör det möjligt att spåra användarna på en sida och koppla en «referrer» eller en kampanj till en enda identitetskod.

Knappar till sociala medier

Vi ger dig möjlighet att dela innehållet i våra Tjänster med andra personer eller publicera din sökning eller uppskattning av innehållet via funktioner av typen «Rekommendera» (Facebook, Google +), «Tweeter» (Twitter), skicka via e-post...

Således kan du till exempel klicka på en namngiven knapp som «Facebook Connect» om du har ett Facebookkonto för att automatiskt fylla i ditt inskrivningsformulär för Eurosport med de informationer du redan lämnat på Facebooks sociala nätverk.

I så fall kommer Eurosport att skapa ett konto som kopplas till denna tredje tjänst (Facebook, Twitter eller Google) för att samla in dessa informationer och vara i stånd att (i) samla in informationer när du bläddrar på sidorna på våra sociala nätverk (exempelvis Eurosports Facebook) eller (ii) använda deras autentifieringsförfaranden.

Skapandet av ett sådant konto sker i överensstämmelse med dessa Allmänna användningsvillkor och de användningsvillkor som tagits fram av motsvarande tredjepart. Härvid har Eurosport inget ansvar. För att få veta mer om hur dina personuppgifter skyddas när du bläddrar på dessa webbplatser, uppmanar vi dig att titta på webbplatsernas respektive policy för integritesskydd.

Reklamytor

Cookies kan läggas in på din terminal via reklamytorna i våra Tjänster.

Dessa cookies kan läggas in på samma nivå som det reklaminnehåll som finns på våra reklamytor av annonsörerna själva eller av deras leverantörer 3rd party adserving», t.ex. en byrå för kommunikationsrådgivning, företag för publikmätning, leverantörer av målinriktad reklam, osv.): cookien länkas till annonsörens reklaminnehåll.

Här listas de huvudsakliga anledningar till att de använder sig av cookies:

räkna antalet visningar av säljfrämjande reklaminnehåll, identifiera den visade reklamen och räkna de belopp man är skyldig olika rättsinnehavare (kommunikationsbyrå, reklamföretag, publiceringsmedel),

göra upp statistik

samla in navigationsinformationer avseende de terminaler som går in på Tjänsterna och t.ex. begränsa antalet gånger då reklamen visas, något som gör det möjligt att visa reklamen i en viss precis ordning,

känna igen din terminal vid senare bläddrande på tredjeparts internetplats eller tjänst, där dessa annonsörer eller tredjepart också lägger ut cookies och, i förekommande fall, anpassa dessa internetplatser eller tjänster från tredjepart eller den reklam de sprider, till bläddrandet i den terminal de har kännedom om,

fastställa om en särskild reklamkampanj har haft önskat resultat genom att följa upp användarnas beteende (har de klickat på det säljfrämjande innehållet, har de besökt annonsörens webbsida efter att ha sett reklamen på våra Tjänster).

Cookies kan också läggas ut på reklamytan av det förtag som har till uppgit att administrera våra reklamytor: reklamföretaget. Dessa cookies gör det möjligt för företaget att:

utföra den bokföring som krävs för att räkna ut de återbetalningar som man är skyldig rättsinnehavarna inom reklam och upprätta statistik,

anpassa de reklamytor man hanterar till din terminals visningspreferenser i förhållande till den sistnämnda,

anpassa det reklaminnehåll som visas på din terminal via våra reklamytor i förhållande till den webbläsare som används av din terminal och din geolokalisering,

anpassa det reklaminnehåll som visas på terminalen i förhållande till hur din terminal bläddrar på tredjeparts webbplatser.

Livslängden för cookies?

Vår webbsajt använder flera kategorier av cookies varav:

Sessionsbaserade cookies: dessa skapas provisoriskt i din webbläsares underkatalog nnär du går in på en webbplats och de förstörs automatiskt när du lämnar webbplatsen.

Permanenta cookies: i motsats till sessionsbaserade cookies, reaktiveras de permanenta när du kommer tillbaka till samma webbplats, och de stannar kvar i din apparats underkatalog tills de löper ut (normalt sker detta efter en period på 12 månader).

Säkrade cookies: en katagori cookies som överförs via en krypterad HTTP-anslutning. Vid installation av en cookie informerar säkerhetssystemet om att cookien ska skickas tillbaka till applikationen enbart med hjälp av krypterade anslutningar.

Tredjeparts cookies: en cookie från tredjepart installeras på din hårddisk via en webbplats från ett annat domän än det du håller på att besöka (exempelvis när webbplatsen, i förekommande reklam, utgör tredjeparts domän). Tredjeparts cookies har installerats så att webbplatsen kan hitta vissa upplysningar om dig i fortsättningen. Dessa cookies installeras av tredjepart och vi har ingen inblick i hur dessa har installerats.

Cookies från samma webbplatser: dessa gör det möjligt för servrarna att veta om en cookie inte ska ledsaga vissa fastställda förfrågningar mellan webbplatser, något som ger ett visst skydd mot förfalskningsförsök webbplatserna emellan. Cookies från en och samma webbplats är inkompatibla med flera webbläsare.

Du har möjlighet att kontrollera hur cookies installeras på din apparat genom att justera dina navigationsparametrar (se nedan).

Hur accepterar eller vägrar du att cookies placeras på din terminal?

Du kan acceptera, vägra eller avaktivera cookiesr genom att ändra dina navigationsparametrar. Om du avaktiverar en cookie som redan installerats på din webbläsare, är den inte längre aktiv, men den kommer inte att försvinna från din webbläsare innan dess livsslut. Observera dock att om du blockerar samtliga cookies kanske åtkomsten till delar av Tjänsterna vägras eller också kan prestanda, effektivitet eller anpassning av den prestation som erbjuds av vår webbplats påverkas.

Du kan ge uttryck för dina val och ändra dina önskemål via vår webbläsare:

Varje webbläsare har sin egen konfiguration. Det är din sak att följa intruktionerna från webbläsarens editor enligt följande (disponibla länkar vid uppdateringsdatum för policyn för integritetsskydd):

Om du använder Explorer:

http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies

Om du använder Safari:

https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=fr_FR

Om du använder Firefox:

https://support.mozilla.org/fr/kb/cookies-informations-sites-enregistrent#w_paramaetres-des-cookies

Om du använder Chrome:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr&hlrm=en

Om du använder Opera:

http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html

Om du använder olika teminaler, bör du se till att webbläsaren parametreras enligt dina preferenser.

Knappar för sociala medier.

Policyn för skydd av uppgiter från leverantörer till sociala medier ska ge dig möjlighet att göra val på dessa sociala medier, bland annat genom att parametrera dina användarkonton för vart och ett av dessa nätverk.

Vill du veta mer ?

Titta gärna på följande webbplatser, där du får ytterligare informationer och verktyg för att hantera cookies.

https://www.cnil.fr/fr/maitriser-mes-donnees

http://www.allaboutcookies.org/fr/gerer-les-cookies/

https://www.ghostery.com/fr/

http://www.iab.net/privacymatters/4.php

http://www.youronlinechoices.com/fr/controler-ses-cookies/http://www.aboutads.info/choices/