Vi är Dplay Entertainment Limited, ett bolag som är registrerat i England med organisationsnummer 09615785 och har säte på adressen Chiswick Park Building 2, 566 Chiswick High Road, London W4 5YB, Storbritannien, och vi är personuppgiftsansvariga för de personuppgifter vi samlar in från dig. Vi tillhandahåller ett urval av kostnadsfria och avgiftsbelagda tjänster som exempelvis Eurosport och Eurosport Player (sammantaget ”tjänsterna”).

Vi tar sekretess på extremt stort allvar och vill vara så transparenta som möjligt i fråga om hur vi behandlar dina personuppgifter. Genom att klicka på länken ”Åtkomst till mina uppgifter” i avsnittet ”Personuppgifter” i ditt konto kan du enkelt komma åt vissa personuppgifter om dig som vi behandlar. Här förklarar vi i korthet hur vi använder dessa personuppgifter.

Det kan finnas vissa personuppgifter om dig som vi besitter men som inte finns tillgängliga via länken ”Åtkomst till mina uppgifter”, till exempel eventuella interaktioner du har haft med vår kundtjänst. Om du vill få tillgång till andra personuppgifter som vi besitter om dig, kontakta vårt integritetskontor (Privacy Office) DPO@discovery.com, alternativt kontakta vår kundtjänst genom att klicka på länkarna ”Kontakta oss” eller ”Direktchatt” i avsnittet ”Hjälp” på webbplatsen.

Ytterligare information om vad vi behandlar för personuppgifter om dig och hur vi använder dem finns i vår integritetspolicy. Observera att alla definitioner som används häri är korshänvisningar till definierade termer i vår integritetspolicy.

Dina personuppgifter och hur vi använder dem

I avsnittet nedan har vi angett de kategorier av personuppgifter som vi tillhandahåller dig när du klickar på länken ”Åtkomst till mina uppgifter” samt en kort förklaring av hur vi använder dessa. I allmänhet använder vi dock dina personuppgifter ifall det är nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla ett avtal vi ingått med dig, ifall det krävs utifrån våra berättigade intressen eller för att vi ska kunna efterleva våra rättsliga förpliktelser, alternativt ifall det är tillåtet därför att du tillhandahållit ditt samtycke.

Kategori av personuppgifterHur vi använder personuppgifterna i fråga
Fullständigt namn och e-postadress - För att skapa och hantera ditt konto.
- Krav på tjänst- och kontoadministration, t.ex. i vilka fall vi måste kontakta dig av skäl som hänför sig till tjänsterna. - För att upptäcka och förhindra bedrägerier. - För att se till att du och andra kan se relevant innehåll när ni använder sociala medieplattformar (vi förklarar detta nedan och i vår integritetspolicy). - För att skicka dig marknadsföringsmaterial, ifall vi får göra det.
Marknadsföringsinställningar - För att säkerställa att vi endast skickar dig marknadsföringsmaterial, ifall vi får göra det.
Land/territorium - För att visa dig innehåll som finns tillgängligt i ditt land och för att säkerställa att du får tillgång till detta innehåll när du reser (ifall vi måste göra det).
Användar-ID - För att förstå hur du får åtkomst till våra tjänster och vilka enheter du använder för att få tillgång till dem.
Information om ditt abonnemang - För att hantera ditt konto och administrera tjänsterna. - För att förstå hur du använder tjänsterna (till exempel när du senast loggat in på ditt konto) så att vi kan fortsätta att optimera och förbättra våra tjänster.
Betalningsuppgifter - För att administrera tjänsterna och handlägga din betalning. - För att upptäcka och förhindra bedrägerier.

Vi behandlar även dina personuppgifter av juridiska skäl, enligt vad som beskrivs i vår integritetspolicy.

Vi behandlar inte dina personuppgifter i syfte att använda automatiserat beslutsfattande eller profilering enligt den typ som hänvisas till i Artikel 22(1) och Artikel 22(4) i allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

Hur vi lämnar ut dina personuppgifter och vilka vi delar dem med

Vi delar dina personuppgifter under följande omständigheter:

  • Tredjepartsleverantörer: När vi delar personuppgifter med externa tjänsteleverantörer för att underlätta eller tillhandahålla vissa tjänster för vår räkning, däribland IT-infrastrukturföretag och betalväxlar.
  • Koncernföretag: Vi kan tillhandahålla dina personuppgifter till våra dotterbolag eller närstående företag för ändamålet att behandla personuppgifter på våra vägnar för att kunna erbjuda tjänsterna till dig.
  • Efterlevnad av lagar och rättsliga förfaranden: När vi svarar på domstolsbeslut eller rättsliga processer, eller för att fastställa eller utöva våra juridiska rättigheter eller försvara oss mot rättsliga anspråk. När vi anser att det är nödvändigt att dela information för att undersöka, förebygga eller vidta åtgärder mot olagliga aktiviteter, misstänkt bedrägeri, situationer som involverar potentiella hot mot någon persons fysiska säkerhet, brott mot våra användarvillkor eller vad som i övrigt krävs enligt lag.
  • Fusion eller förvärv: När vi behöver överföra information om dig om vi blir förvärvade av eller slås samman med ett annat företag.
  • Plattformar för sociala medier: Vi delar vissa personuppgifter med sociala medieplattformar, till exempel när vi använder skräddarsydda målgruppsverktyg för att tillhandahålla relevanta annonser samt när vi inkluderar funktioner i våra tjänster som ger dig möjlighet att enkelt dela med dig av innehåll på dessa plattformar.

Internationella överföringar

Vid överföring av personuppgifter utanför Storbritannien eller EES, kommer vi antingen att:

  • inkludera standardavtalsklausulerna för dataskydd som har godkänts av Europeiska kommissionen för överföring av personuppgifter utanför EES in i våra kontrakt med dessa tredjepartsparter (dessa är klausuler som har godkänts under Artikel 46(2) i GDPR);
  • (då det är relevant och då mottagaren är baserad i USA), garanterar att de är Privacy Shield-certifierade, vilket kräver att de ska erbjuda ett liknade personuppgiftsskydd för de personuppgifter som delas mellan Europa och USA; eller
  • garantera att landet där dina personuppgifter kommer att behandlas bedöms som ”lämpligt” av Europeiska kommissionen i enlighet med Artikel 45 i GDPR.

Lagring av data

Vi kommer att behålla dina personuppgifter så länge som vi behöver använda dem av de skäl som anges häri och i vår integritetspolicy. Vi kommer att radera personuppgifter relaterade till ett betalt abonnemang fem år efter att ditt abonnemang avslutas om du inte är aktivt och giltigt berättigad till våra tjänster och du inte har loggat in på ditt konto under fem år, dock med undantag för om vi måste behålla några personuppgifter för att efterleva våra rättsliga förpliktelser, lösa tvister eller genomföra våra avtal.

Dina rättigheter

Du har vissa rättigheter i samband med dina personuppgifter: du har rätt till tillgång, rätt till rättelse, rätt till radering, rätt till rätt till begränsning av behandling, rätt till dataportabilitet och rätt att göra invändningar. Dessa rättigheter gäller inte under alla omständigheter. Om du utövar någon av dina rättigheter och vi anser att rättigheten i fråga inte gäller eller att det finns ett undantag för den, kommer vi att tala om detta för dig när vi besvarar din begäran.

Inom EES har du även rätt att framföra klagomål till lokala dataskyddsmyndigheter om du anser att vi inte har följt gällande dataskyddslagar. Den lokala myndigheten varierar beroende på ditt land. Ytterligare information om dina rättigheter och en lista över dataskyddsmyndigheter återfinns i vår story7651750integritetspolicystory.aspxNone.