Eurosport

Användarvilkor

Dela detta med
Kopiera
Dela denna artikel

Logo Eurosport

Foto: Eurosport

AvNina Riano
12/10/2016 på 14:46 | Uppdaterad 22/11/2018 på 11:37

Välkommen till webbplatser och applikationer publicerade av Eurosport:

Uppdatering: november2018

EUROSPORT, förenklat aktiebolag med ett aktiekapital på 17.181.818,20 €

Legal

Användarvillkor från och med den 1 april 2020

01/04/2020 PÅ 16:06

Säte: 3 rue Gaston et René Caudron - 92798 Issy-les-Moulineaux Cedex 9 FRANKRIKE

Handelsregister Nanterre nr B 353 735 657

Ansvarig utgivare: Jean-Briac PERRETTE

Tel + 33 (0) 1 40 93 80 00

I det följande «Eurosport» eller «vi».

Vi är webbhotell för publika kommunikationstjänster på internet via en url-adress av typ www.eurosport.com.

Övriga tjänster hanteras av våra partner eller deras leverantörer, i enlighet med de informationer som finns på deras tjänster.

1. ALLMÄNNA ANVÄNDNINGSVILLKOR

Dessa Allmänna användningsvillkor fastställer:

användningen av de publika kommunikationstjänster på Internet som editeras av Eurosport, med andra ord gratis eller betalande sidor och applikationer, ägnade idrottsinformation med innehåll av text, ljud, video, multimedia, interaktiva applikationer, tävlingar, ytor för personliga inlägg (kommentarer, bloggar, diskussionsforum...) («Tjänsterna») osv., och detta

oberoende av mottagningsterminal, support, format eller tekniska medel för vilka dessa Tjänster ställts till ditt förfogande av Eurosport.

Vid uppdateringsdatum av dessa användningsvillkor är de disponibla Tjänsterna de som finns i Bilaga 1. Listan är indikativ och kan variera: Tjänster kan läggas till eller tas bort.

Att du använder Tjänsterna medför att du utan förbehåll accepterar våra Allmänna användningsvillkor. Att du går in på Tjänsterna och använder dem innebär att du accepterar och tillämpar våra användningsvillkor. Om du inte accepterar våra användningsvillkor har du inte heller rätt att använda våra Tjänster.

Eurosport kan när som helst ändra sina Allmänna användningsvillkor enligt eget behag, i syfte att anpassa dem till nya mediers utveckling. Du kan titta på den tillämpliga versionen av användningsvillkoren på Internet under en särskild rubrik. Du har frihet att inte gå in på Tjänster och inte använda dem om användningsvillkoren inte passar dig. Om du fortsätter att använda våra Tjänster, även efter en förändring av Allmänna användningsvillkoren, innebär detta att du accepterat ändringarna.

Särskilda villkor kan tillämpas för vissa Tjänster, exempelvis betaltjänster, tävlingar …I så fall utgör de särskilda villkoren en komplettering och innebär inte att de Allmänna användningsvillkoren inte längre tillämpas.

Minderåriga: Tjänsterna vänder sig till en bred publik, och vi rekommenderar föräldrar eller vårdnadshavare att övervaka hur Tjänsterna används av minderåriga barn. Dessa ska ha tillåtelse från sina föräldrar eller vårdnadshavare att använda Tjänsterna, i synnerhet innan de öppnar ett användarkonto. Tillåtelse att samla in personuppgifter avseender minderåriga ska ges av vårdnadshavaren.

2. SKRIVA IN SIG PÅ TJÄNSTERNA

Den utrustning (datorer, telefon, pekplatta, programvaror, telekommunikationsmedel ...) som ger åtkomst till Tjänsterna betalas helt av användaren, precis som de telekommunikationskostnader som användningen ger upphov till.

För att kunna gå in på och/eller använda vissa Tjänster, måste du skriva in dig och lämna de informationer om krävs av Eurosport via ett formulär.

Du garanterar att alla informationer, som lämnas när du tecknar dessa Tjänster, är exakta och fullständiga och att du inte skriver in dig eller försöker koppla upp dig i någons annans namn.

När du lämnat korrekta informationer och din inskrivning bekräftats av Eurosport, får du åtkomst till de flesta Tjänster genom att koppla upp dig via ditt användarnamn och ditt lösenord; med undantag för de Tjänster som genom sin natur kräver att ytterligare informationer samlas in (t.ex. betaltjänster, tävlingar …).

Du har bland annat tillgång till Eurosport-gemenskapen («Eurosport- gemenskapen »), dvs samtliga personer (användare, journalister, medarbetare...) som av Eurosport uppdragits att medverka på de olika ytorna för personliga inlägg inom Tjänsterna.

Vi rekommenderar dig att memorera ditt användarnamn och lösenord och inte avslöja dem för någon annan, eftersom det är din profil som fastställer rättigheter och skyldigheter för varje användare, och Eurosport kan vända sig mot användaren om denne bryter mot de Allmänna användningsvillkoren. Du är ensam ansvarig för ditt lösenord. Du förbinder dig att utan dröjsmål underrätta Eurosport om ditt lösenord förloras eller missbrukas.

Kontot hos Eurosport är avsett för myndiga personer.

I det fall ett konto öppnas för en minderåig och personuppgifter samlas in efter tillåtelse av dennes vårdndshavare, får kontot användas enbart under övervakning av en vuxen.

Eurosport förbehåller sig rätten att avaktivera konton eller åtkomsträttigheter för alla personer som inte repekterar dessa Allmänna användningsvillkor, när som helst och utan att meddela detta i föräg.

Inskrivning eller uppkopplinng till Eurosports Tjänster via tredjepartstjänster:

Du kan alternativt skriva in dig och/eller koppla upp dig till vissa Tjänster eller vissa funktioner i dessa Tjänster (t.ex. ytorna för inlägg), med hjälp av det användarnamn du brukar för att koppla upp dig till tredjepartstjänster (t.ex. Facebook, Twitter, Google). I så fall behöver du bara klicka på den namngivna knappen, exempelvis «Facebook Connect» om du har ett Facebook-konto, så att ditt inskrivningsformulär för Eurosport automatiskt fylls i med de informationer du redan lämnat på Facebooks sociala nätverk.

I så fall måste Eurosport skapa ett konto som kopplas till tredjepartstjänst (Facebook, Twitter eller Google) för att samla in dessa informationer och vara i stånd att (i) samla in informationer när du bläddrar bland sidorna på våra sociala nätverk (t.ex. Eurosports Facebook) eller (ii) andra andra funktioner för autentifiering.

Ett sådant konto öppnas i enlighet med dessa Allmänna användningsvillkor och enligt de användningsvillkor som tagits fram av motsvarande tredjepart. Härvid har Eurosport inget ansvar. Vill du veta mer om skydd av dina personuppgifter när du bläddrar på dessa webbplatser, kan du lämpligen ta en titt på respektive webbplats policy för integritetsskydd.

3. INNEHÅLLET I VÅRA TJÄNSTER OCH IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

För att tillåta åtkomst till och delning av informationer, idéer och värdefullt innehåll under bästa villkor , måste vi se till att skydda rättigheterna för de som är villiga att dela sina bidrag med oss.

3.1 Vårt innehåll

Det innehåll vi ställer till förfogande inom de Tjänster som tillhör Eurosport och/eller dotterbolag, anslutna och/eller partner med rättigheter skyddas av immaterialrättigheter enligt gällande lagstiftning och tillämpliga internationella fördrag.

Du får inte reproducera, kopiera, sälja, ändra, återutgiva, kommunicera, sprida eller på något sätt exploatera hela eller delar av innehållet i Tjänsterna. Detta gäller bland annat logotyper, varumärken, foton, videofilmer, artiklar, kod och programvaror, på något annat sätt än vad som fastställs i våra Allmänna användningsvillkor, utan vårt medgivande.

Du har rätt att använda Tjänsterna och deras innehåll enbart för eget bruk, inte kommersiellt. Det är endast tillåtet att konsultera och använda Tjänsterna samt printa ut sidor eller avsnitt för personligt bruk.

Vi accepterar alla länkar som skickar vidare till våra Tjänster. Dock förbehåller vi oss rätten att begära borttagning om det behövs.

Du har inte rätt att skapa ett ramverk som tar med Tjänsternas innehåll eller lägga ut det på en annan internetplats, applikation, online-tjänst, eller audiovisuell tjänst, med hela eller delar av det innehåll som finns på Tjänsterna, vare sig det tillhör Eurosport eller dess partner.

Du har rätt att dela visst innehåll med hjälp av de delningsfunktioner som kan tillhandahållas via våra Tjänster, rent privat.

All annan användning kräver utryckligt och skriftligt medgivande från Eurosport i förväg. I så fall ber vi dig använda det kontaktormulär som vi ställer till ditt föfogande via våra Tjänster.

3.2 Dina bidrag

Vi erbjuder dig möjlighet att fritt reagera på publikationerna och interagera med övriga användare, på de avsedda ytorna för personliga bidrag inom Tjänsterna.

Vi uppmuntrar dig att berika Tjänsternas innehåll genom att komma med dina reaktioner om olika typer av innehåll: artiklar, live, krönikor, bloggar, kommentarer... Dessa reaktioner kan utgöras av åsikter, kompletterande information, förslag, frågor... Härvid föbinder du dig att delta på ett konstruktivt och respektfullt sätt mot alla.

För att delta måste du förfoga över ett Eurosport-konto som ger dig åtkomst till Eurosport-gemenskapen, som tidigare angivits.

Eurosport-gemenskapen består av användare som förfogar över ett Eurosport-konto, journalister och medarbetare, vilka Eurosport gett befogenhet att bidra till Tjänsterna. Bidrag från journalister och medarbetare indentifieras som sådana.

Vi anstränger oss för att lägga ut ett välgranskat innehåll, utan att kunna garantera att det inte finns några felaktigheter eller utelämnanden. Av dessa anledningar är anmärkningar och kompletterande information från användarna välkomna.

För att alla ska kunna ha ett fritt utbyte under trevliga former, måste du respektera nedanstående principer. Alla publikationer som inte respekterar en av dessa principer kan tas bort av våra medarbetare utan några ytterligare förklaringar från vår sida.

Var artig och visa respekt

Alla har rätt till ordet, men måste respektera vad andra tycker. Undvik att bli arg, retas eller angripa någon annan i Eurosport-gemenskapen.

Uttryck dig läsligt

Använd inte stora bokstäver, det är liktydligt med att skrika och du kommer att uppfattas som aggresiv av övriga deltagare.

Använd inte förkortningar, ljudhärmande uttryck, överdrivet många skiljetecken eller SMS-språk.

Undvik meddelanden med över 1000 tecken. Och kom ihåg att noggrann staving och bra grammatik gör det lättare att läsa.

Sprid helst inte personuppgifter

Våra Tjänster är ett öppet media online, tillgängligt för alla. Därför avråder vi från att till andra avslöja din verkliga identitet elelr dina personuppgifter (e-post, telefonnummer, postadress...).

Respektera gällande lagstiftning och regelverk och rättigheter för personer

Alla bidrag som faller under en av följande kategorier är strängt förbjudna (listan är inte uttömmande):

Förolämpningar (svordomar, vulgära, agressiva, vanvördiga eller hotfulla inlägg …)

Bidrag av pornografisk, pedofilisk eller våldsbejakande typ.

Inlägg som genom sin natur kan skada respekten för privatlivet, för människan som person och för människovärde, jämlikhet mellan könen och skydd av barn och ungdomar

Innehåll från tredjepart som publiceras utan deras medgivande och som på så sätt kan gå emot deras personliga rättigheter eller deras immateriella rättigheter

Hets till rashat, diskriminering eller våld, rasism, främlingshat, sexism, homofobi eller revisionism

Förtal eller smutskastning

Dataintrång eller uppmaning till dataintrång

Uppmaning att ta droger, alkohol, tobak

Dessutom förbehåller vi oss rätten att även ta bort:

Bidrag som publicerats i reklam- eller kommersiellt syfte

Alla budskap som är irrelevanta

Reproduktion av texter utan att ange källan

Alla hypertextlänkar vars bestämmelseort skulle kunna engagera vårt ansvar

Dina bidrag publiceras under ditt eget fulla ansvar.

Med tanke på Internets internationella täckning förbinder sig varje användare att följa de regler som är tillämpliga i den region denne publicerar inlägget, vilket änme som än berörs. Härvid förbinder du dig att respektera den lagstiftning som tillämpas publiceringen av innehållet i Frankrike och, som komplement och i förekommande fall, i det land du bor.

Signalera missbruk

Som värdhotell för ytorna för personliga bidrag har vi inga allmänna krav på att övervaka det innehåll som publiceras på ytorna. Bidragen publiceras omedelbar och granskas inte av Eurosport a priori. Därför kan alla registrerade användare till Eurosport signalera ett inlägg som användaren ser som störande eller olämpligt genom att klicka på knappen «Signalera» under varje kommentar. I det fallet kan inlägget komma att tas bort av våra medarbetare och författaren kan uteslutas under ett dygn eller för alltid.

Nyligen öppnade konton eller konton som kommer tillbaka efter en tids uteslutning förfogar under en första period över begränsade rättigheter.

Om du anser att borttagningen av ett av dina bidrag var felaktig, har du möjlighet får du gärna kontakta oss https://www.eurosport.se/contactus.shtml.

Slutligen, om din kommentar tagits bort och eller ditt konto bannlysts av våra medarbetare, är det ingen idé att insistera genom att upprepade gånger publicera samma inlägg eller genom att öppna flera konton: alla försök till "floods" (vilket anger ett stort antal onödiga budskap, meningslösa eller utan koppling till det berörda ämnet, utskickade av en och samma person, eller upprepade av andra personer i fortsättningen), "trolls" (anger avsiktligt polemiska meddelanden), "dubletter", "kontostöld". Den personen kommer systematiskt att bannlysas.

Arbetet i Eurosport-gemenskapen

Våra medarbetare utgörs av journalister och anställda med befogenhet från Eurosport. De ingriper för att poängtera de mest relevanta bidragen och svara på vissa av dina frågor.

Om du har frågor om begränsningar, om hur tjänsterna fungerar, en förbättringsidé, ett problem eller en anmärkning får du gärna kontakta oss: https://www.eurosport.se/contactus.shtml.

Borttagning av dina bidrag

Du kan när om helst begära att dina inlägg tas bort genom får du gärna kontakta oss https://www.eurosport.se/contactus.shtml, och ange artikelns adress, den pseudonym som använts, datum och klockslag för publikaionen samt i förekommande fall de korrigerande åtgärder du önskar se.

Licens

I och med att du reagerar på våra personliga ytor för bidrag, tillåter du att dina bidrag publiceras inom Tjänsterna och att Eurosport exploaterar dem inom den ram som beskrivs i Allmänna användningsvillkoren.

För alla de bidrag du på något sätt beslutar att överföra till Tjänsterna, beviljar du Eurosport en icke exklusiv och gratis licens, vilken ger Eurosport rätt att reproducera, återgiva, anpassa och översätta hela eller delar av ditt bidrag och detta i enda syftet att främja aktiviteterna i Eurosport och/eller Tjänsterna.

Denna licens beviljas för hela världen, för all användning på alla support och alla nuvarande kända eller okända spridningsförfaranden, detta för hela tidsperioden för lagligt skydd av immateriella rättigheter (inklusive förnyelser och förlängningar).

Du garanterar att du erhållit de rättigheter som krävs för detta bruk.

4. ANSVAR OCH GARANTIER

Med tanke på Internets internationella dimension vill vi påminna om att du måste följa alla tvingande bestämmelser om allmän ordning som är tillämpliga i det land du bor.

Våra Tjänster

Du använder våra Tjänster och det innehåll eller de informationer du fått via dem helt under eget ansvar. Eurosport är inte ansvarig för direkta eller indirekta skador som kan uppkomma genom din användning av Tjänsterna.

Vi gör vårt bästa för att erbjuda Tjänster av god kvalitet, intressanta och behagliga, men vi kan i inget fall garantera att våra användare blir nöjda.

Våra Tjänster ställs till ditt förfogande "så som de är" utan någon som helst garanti från Eurosports sida avseende Tjänsternas åtkomlighet, deras funktioner eller disponibilitet.

Vi garanterar inte att de informationer som finns på våra Tjänster inte innehåller misstag eller felaktigheter. Vi garanterar inte heller att Tjänsterna eller den server som tillhandahåller dem inte innehåller virus eller andra skadliga beståndsdelar.

Vi är inte ansvariga för hur de programvaror som laddats ner via våra Tjänster fungerar och vi har inget ansvar i fall av tekniska problem som kunnat hindra nedladdningen av dessa programvaror.

Allt du laddar ner via våra Tjänster sker på egen risk och Eurosport kan inte hållas ansvarig för skador på eller förluster av data lagrade på din dator eller någon annan mottagande terminal. Det är din sak att vidta lämpliga åtgärder för att skydda dina egna data eller programvaror mot smitta via din mottagande terminal av evenuella virus som cirkulerar på Internet.

I det fall vårt ansvar kopplas in, eftersom vi inte uppfyllt ett av villkoren i våra Allmänna användningsvillkor, tillämpas skadestånd enbart på direkta personliga skador och vissa andra, med uttryckligt undantag för skadestånd för samtliga indirekta och immateriella skador, såsom ekonomiska förluster, kommersiella skador, verksamhetsförluster och förlorad omsättning, förlust av data.

Tredjepartstjänster

Vi påminner om att de tjänster och det innehåll som erbjuds av tredjepart via våra Tjänster faller under dessa tredjeparts ensamma ansvar, till exempel:

- betalprodukter och/eller betaltjänster som levereras av tredjepart: vi har inget ansvar i en tvist som skulle kunna uppkomma mellan en tredjepartshandlare och en användare. Dessa tredjepartsleverantörer är ensamma ansvariga för att samtliga tillämpliga regelverk för de prestationer som erbjuds användarna efterföljs, och i synnerhet lagar och regelverk avseende: distansförsäljning, konsumentskydd, falsk eller vilseledande reklam, priser, produkternas överensstämmelse. Du ska referera dig till och följa de Allmänna användningsvillkoren och/eller försäljning av motsvarande tredjepartstjänster.

- tävlingar: du har åtkomst till tävlingar som läggs ut av tredjepart via våra Tjänster. Du ska referera dig till och följa reglerna i varje enskil tävling. Om tävlingen är organiserad av tredjepart, finns det ingen anledning för Eurosport att ta kännedom om reklamationer, klagomål, åtal, tvister avseende deltagande i tävlingar.

- annonsörer och externa länkar: vi är varken ansvariga för eller garanterar performanser för produkter eller tjänster som levereras av annonsörer på våra Tjänster, eller andra tjänster som våra länkar leder till.

Dina bidrag

Du förbinder dig inför Eurosport att innan du publicerar inlägg på på ytorna för personliga bidrag, se till att dina publikationer inte utgör ett hot mot tillämplig lag och i synnerhet:

- brott mot tredjeparts immateriella rättigheter,

- skador på personer och/eller deras privatliv,

- hot mot allmän ordning eller allmän moral.

Därmed garanterar du vara innehavare av alla rättigheter och behövliga tillstånd från berörda rättsinnehavare och garantera Eurosport mot all talan och alla förfaranden i saken.

Rent allmänt garanterar du Eurosport gentemot alla yrkande, reklamationer, talan och/eller skadeståndsdomar som Eurosport skulle kunna bli föremål för, och/eller som skulle kunna fällas mot Eurosport med anledning av brott från din sida mot något av villkoren i dessa Allmänna användningsvillkor och/eller andra kompletterande eller specifika villkor i Tjänsterna, som är tillämpliga på dig.

5. DOMSTOL/ TILLÄMPLIG LAG

Dessa Allmänna användningsvillkor lämnas in och tolkas i enlighet med fransk lagstiftning, under förbehåll av andra tillämpliga bestämmelser eller krav. Alla oenigheter eller tvister som inte kan lösas i godo hanteras av behörig domstol.

BILAGA 1

LISTA ÖVER DE TJÄNSTER SOM EDITERAS AV EUROSPORT

(Lista i informationssyfte, ej uttömmande)

Gratis webbplatser med idrottsinformation:

http://www.eurosport.fr/

http://www.eurosport.com/

http://www.eurosport.de/

http://www.eurosport.es/

http://www.eurosport.co.uk/

http://www.eurosport.pl/

http://www.eurosport.pt/

http://www.eurosport.ro/

http://www.eurosport.no/

http://www.eurosport.nl/

http://www.eurosport.ru/

http://www.eurosport.se/

http://tr.eurosport.com/

http://asia.eurosport.com/

http://au.eurosport.com/

http://arabia.eurosport.com/

http://eurosport.qq.com/

http://www.eurosport.onet.pl/

Gratis webbplatser med idrottsstatistik:

http://arabia.livescore.eurosport.com

http://tr.livescore.eurosport.com

http://se.livescore.eurosport.com

http://ru.livescore.eurosport.com

http://pl.livescore.eurosport.com

http://livescore.eurosport.com

http://it.livescore.eurosport.com

http://fr.livescore.eurosport.com

http://es.livescore.eurosport.com

http://de.livescore.eurosport.com

http://cn.livescore.eurosport.com

http://uk.livescore.eurosport.com

Gratis och/eller betalande mobila applikationer:

Eurosport.com accessible iOS, Android, Windows

Eurosport LiveScore accessible iOS

RugbyRama accessible iOS et Android

Eurosport VR accessible iOS, Android et Samsung Gear VR

Legal

Integritetspolicyn

01/04/2020 PÅ 15:47
Legal

EUROSPORT PASS INFORMATION

01/04/2020 PÅ 14:51
Relaterade ämnen
Eurosport
Dela detta med
Kopiera
Dela denna artikel