Eurosport logo - Eurosport
 
Sport

Användarvillkor

Användarvillkor

Av Eurosport
Senaste uppdateringen -
Av Eurosport - Den 06/06/2011 kl 15:28
Användarvillkor
 

Syftet med Webbplatsen är att tillhandahålla dig tjänster (nedan kallade “Tjänsterna”), och i synnerhet information om sport, nyheter, spel, forum etc. förutsatt att du (“du” och/eller “Användaren”) accepterar att vara bunden av bestämmelserna nedan (nedan kallade ”Allmänna Villkor”).

VÄNLIGEN LÄS DESSA ALLMÄNNA VILLKOR NOGGRANT

Genom att besöka Webbplatsen accepterar du att vara bunden av dessa Allmänna Villkor. Eurosport förbehåller sig rätten att när som helst ändra de Allmänna Villkoren utan föregående meddelande därom. Du bör därför regelbundet läsa de Allmänna Villkor på vår Webbplats under länken ”Allmänna Villkor”. För användning av vissa Tjänster och, i synnerhet, vid skapandet av en personlig ”blog”, kan Eurosport i framtiden uppställa särskilda regler. Dessa regler skall anses utgöra en del av de Allmänna Villkoren och skall accepteras av samtliga Användare. I syfte att skydda minderåriga vill vi uppmärksamma Användarnas vårdnadshavare om att våra Tjänster kan komma att omfatta en väldigt stor användarkrets. Vi ber därför föräldrar och vårdnadshavare att övervaka minderårigas användning av dessa Tjänster.

1. REGISTRERING OCH PERSONUPPGIFTER

Genom att registrera dig på Webbplatsen får du tillgång till vissa Tjänster. Eurosport samlar in och använder två typer av information om Användare av Webbplatsen; (1) Personlig information (nedan kallad ”Personuppgifter”) och (2) Samordnad information (nedan kallad ”Samordnad Information”).

a - Personuppgifter

“Personuppgifter” avser all slags information som Användarna tillhandahåller på Webbplatsen. Sådan information innefattar namn, adress och ålder (oavsett om informationen direkt eller indirekt kan identifiera Användaren och oavsett om informationen tillhandahålls av Användaren själv eller insamlas genom Användarens användning av Webbplatsen). Eurosport kommer inte att samla in, använda eller överföra dina Personuppgifter utan ditt samtycke. Oaktat det föregående samtycker du till att Eurosport samlar in, använder och överför dina Personuppgifter om Eurosport anser det vara nödvändigt för att (a) uppfylla skyldigheter enligt lag, (b) skydda och/eller försvara sin rätt, (c) fullgöra sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa Allmänna Villkor eller (d) skydda Användarnas rättigheter och/eller intressen eller det allmännas intresse.

Insamlande av Personuppgifter är nödvändigt för att få tillgång till Tjänsterna som tillhandahålls på Webbplatsen och krävs för att Eurosport skall kunna fullgöra sina åtaganden. När Personuppgifter samlas in skall Användaren få information om vilka av de efterfrågade uppgifterna som är obligatoriska och vilka som Användaren kan lämna frivilligt samt eventuella konsekvenser av att Användaren inte tillhandahåller de efterfrågade uppgifter.

De Personuppgifter som samlas in när en Användare registrerar sig för någon av Tjänsterna, varigenom ett “Användarnamn” och “Lösenord” skapas, ger Användaren möjlighet att registrera sig på alla Webbplatser och ger tillgång till de flesta Tjänster och till Eurosports community, med undantag för Tjänster som kräver ytterligare Personuppgifter.

När registreringen har godkänts av Eurosport, bör du förvara ditt “Användarnamn” och “Lösenord” på ett betryggande sätt och inte lämna ut dem till någon. Den profil som skapas vid registreringen bestämmer rättigheterna och skyldigheterna för varje Användare och Eurosport kommer att hänvisa till denna profil vid överträdelse av dessa Allmänna Villkor.

Genom att frivilligt tillhandahålla Personuppgifter och acceptera dessa Allmänna Villkor, är Användaren medveten om och accepterar att Eurosport kan:

- lagra Användarens Personuppgifter samt all annan information om Användarens användning av Webbplatsen och/eller samarbetspartners webbplatser så länge som får anses vara skäligt med hänsyn till de tillhandahållna Personuppgifterna och därtill relaterade Tjänster;

- tillhandahålla dig relevant information, till exempel om din användning eller möjliga användning av Webbplatsen och/eller andra webbplatser som ägs eller drivs av Eurosport;

- överföra dina Personuppgifter till Eurosports närstående bolag;

- överföra dina Personuppgifter till eventuella franchisepartners som tillhandahåller Eurosport-webbplatser;

- överföra dina Personuppgifter till ett personuppgiftsombud som Eurosport kan ha anlitats. Personuppgifterna kommer i så fall fortfarande att stå under Eurosports kontroll och hantering;

- överföra dina Personuppgifter till länder där Eurosport har en server i syfte att ge dig åtkomst till Webbplatserna och Tjänsterna i Eurosports nätverk och för att kunna genomföra ovan angivna aktiviteter;

- överföra Personuppgifterna till Eurosports närstående bolags hemländer. Ovan angiven överföring av Personuppgifter till andra länder skall ske i enlighet med tillämplig lag och därmed ge Användaren ett fullgott skydd. Vidare, genom att välja vissa alternativ i registreringsformuläret för vissa Tjänster, accepterar Användaren att dennes Personuppgifter överförs till en tredje man som valts ut av Eurosport för sin förmåga att skydda Personuppgifter i enlighet med tillämplig lag och för att tillhandahålla Användarna användbar information. Som följd av ovanstående är Användaren medveten om och accepterar att sådan tredje man kan överföra information till Användaren, inklusive marknadsföringserbjudanden.

b – Samordnad Information

Samordnad Information är offentlig och inte sekretessbelagd. Eurosport kan använda sådan information utan begränsning och kan således överföra den till den tredje man som Eurosport önskar. Samlade Information, som kan vara av statistiskt eller demografiskt slag, skall inte omfatta information som kan identifiera en Användare. Bortsett från den icke sekretessbelagda informationen i Registreringsformuläret kommer även information om beteenden på Webbplatserna inhämtas. All information som avses i denna bestämmelse är endast använd i samordnad form och skall inte användas för att identifiera Användare.

c - Cookies

Eurosport använder “cookies” för att ge snabbare åtkomst till Webbplatsen. En cookie är en liten textfil som skickas av Eurosport till din dator för att underlätta en snabb identifiering. Om du inte accepterar användandet av cookies kan du ändra inställningen via din webbläsare, detta kan göra Webbplatserna långsammare eller att åtkomst till delar av Webbplatserna inte medges.

d - Säkerhet

Datasäkerhet är av största betydelse för Eurosport. Vi använder ett flertal programvaror för att säkerställa en optimal säkerhetsnivå.

2. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER RÖRANDE WEBBPLATSENS INNEHÅLL

a – Eurosports innehåll Allt innehåll på Webbplatsen ägs av Eurosport och är skyddat av upphovsrätt, varumärkesrätt och tillämpliga internationella konventioner. Du får inte reproducera, kopiera, sälja, modifiera, återge, distribuera eller använda hela eller delar av innehållet på Webbplatsen, inklusive den underliggande koden och programvaran såvitt detta inte medges enligt de Allmänna Villkoren. Du har endast rätt att använda Webbplatsen och innehållet däri för privat bruk. Detta innefattar att läsa och skriva ut enskilda sidor eller avsnitt för privat bruk.

b – Användarens innehåll

Du godkänner att Eurosport reproducerar, kopierar, överför, modifierar, återger, postar, distribuerar och använder informationen generellt och utan begränsning som du tillhandahåller genom alla tänkbara kommunikationsmedel, inklusive inlägg på elektroniska anslagstavlor och forum, uppladdade filer och datainmatning (“Innehåll”). Varje Användare skall se till att Innehållet som tillhandahålls på Webbplatsen av honom/henne i enlighet med bestämmelserna är i enlighet med dessa Allmänna Villkor. Varje Användare Eurosport rätt att – globalt och under hela giltighetstiden av den immateriella rättigheten enlig Europeisk rätt – reproducera, kopiera, framställa, överföra, modifiera, översätta, reproducera, posta, distribuera och använda generellt utan begränsning hela eller delar av Innehållet som tillhandahållits av Användaren genom alla tänkbara kommunikationsmedel och överföringar, inklusive forum, bloggar*, uppladdning av filer och datainmatning (denna uppräkning är inte uttömmande). Denna rätt gäller inte Innehållet i meddelanden i befintliga eller framtida personliga e-postkonton, för vilka integritetsskyddet inte tillåter användning av en tredje man.

* en “blog” (eller “webblog”) är en personlig webbplats som innehåller periodiskt publicerade inlägg där inläggen är ordnade så att det senaste inlägget alltid är högst upp på sidan. Läsare kan lägga till kommentarer och externa länkar är vanligt förekommande.

3. EUROSPORTS SKYLDIGHETER

Eurosport strävar efter att hålla Webbplatsen och relaterade Tjänster tillgängliga vid varje tid och skall vidta skäliga åtgärder för att säkerställa att innehållet som tillhandahålls av Eurosport är korrekt eller sanningsenligt. Vi vill emellertid påminna dig om att Eurosport inte lämnar några som helst garantier, uttryckliga eller underförstådda, beträffande nämnt innehåll, annat än vad som anges i de Allmänna Villkoren.

Vi vill även uppmärksamma dig om att diskretion i Internet-baserad kommunikation inte kan garanteras, det är upp till varje Användare av Internet att vidta nödvändiga åtgärder för att skydda hans/hennes egen information och/eller programvara från möjlig störning av virus som kan finnas på webben.

4. ANVÄNDARENS SKYLDIGHETER

a – Tillhandahållen information

Som Användare av Webbplatsen och Tjänsterna är det din skyldighet att se till att den information som skickas till Eurosport är korrekt och sanningsenlig, detta gäller i synnerhet när du abonnerar på Eurosport Community och/eller när du använder vissa Tjänster där dina Personuppgifter behövs. Du är ensamt ansvarig för Innehållet i den information som du skickar till eller postar på Webbplatserna. I synnerhet garanterar du att allt innehåll som skickas till eller postas på Webbplatsen av dig inte kränker någon tredje parts rättigheter. Du får endast använda Webbplatsen och Tjänsterna för privat bruk. Du skall se till att all information som du lämnar i Registreringsformuläret är korrekt och uppdaterad.

b - Innehåll

Du går med på att följa samtliga tillämpliga lagar och förordningar samt tillämpliga internationella konventioner och du tar fullt ansvar för din användning av Tjänsterna som är tillgängliga på Webbplatsen, inklusive alla aktiviteter som sker via ditt e-postkonto. Du får inte använda Webbplatsen eller Tjänsterna för följande ändamål: kedjebrev, skräp e-post, spam eller andra självkopierade eller obeställda meddelanden (både kommersiella och annat); samla in, oavsett på vilket sätt, information om andra utan deras samtyce, inklusive e-postadresser; skapa eller använda falsk identitet, förfalskad e-postadress eller rubrik, eller på annat sätt försöka vilseleda andra beträffande identiteten eller ursprunget bakom meddelandet; skicka olämpligt Innehåll enligt definitionen nedan; att överföra material som innehåller virus eller annat material som kan skada Webbplatsen eller tredje man eller som bryter mot lag; försöka bereda dig otillåten tillgång till Tjänsterna, andra konton eller nätverk kopplade till Webbplatsen genom att använda olika lösenord eller liknande; eller att störa andra Användares nyttjande av Tjänsterna eller annans nyttjande av liknande tjänster.

Användaren är medveten vidare att Innehållet (all information, data, länkar, texter, programvara, musik, ljud, fotografier, bilder, videor, meddelanden eller annat material) som de gör tillgängligt för allmänheten, i synnerhet genom bloggar eller som sänds genom privat korrespondens är DENNES EGET ANSVAR. Eurosport har inget ansvar för något sådant material. Användaren är medveten om att Eurosport inte kan förutse Innehållet i materialet innan det har skickats. Eurosport förbehåller sig dock rätten att moderera innehållet samt att ta bort tvivelaktigt material utan att meddela Användaren därom. Användaren är fullt ut ansvariga för Innehållet i det material som de postar, laddar up eller överför oavsett på vilket sätt och i synnerhet genom länkar och denne garanterar Eurosport att den inte skall överföra något material som Eurosport anser vara olämpligt med hänsyn till tillämplig lag, såsom (ej uttömmande) uppräkning:

- språk, kommentarer, anmärkningar och bilder som Eurosport anser vara obscent, bedrägligt, olagligt, rasistiskt, ärekränkande, som utgör trakasseri, kränker tredje mans rättigheter eller deras privatliv eller som begränsar och/eller förhindrar andra Användares användning av forum eller chattrum som är tillgängliga på Webbplatsen (om tillämpligt);

- allt Innehåll som uppmanar till brott eller andra förseelser eller som uppmanar till diskriminering, hatbrott, våld eller köp eller försäljning av olagliga objekt och/eller annat material;

- allt Innehåll som riskerar att vara till men för eller fara för minderåriga, såsom meddelanden av våldsam eller pornografisk natur eller som är ovärdig.

Användaren accepterar att Eurosport kan bli tvungen att begränsa tiden av konversationer eller att begränsa storleken på Användaren Innehåll och det lagringsutrymme som tilldelats varje Användare, i synnerhet vad gäller bloggar. Med tanke på Internets globala karaktär måste Användaren respektera ”Netiketten” och andra länders regler som är tillämpliga på webbplats som denne postar material via.

c - Länkar

Användare accepterar att skapandet av länkar till Webbplatsen måste godkännas av Eurosport.

d – Hårdvara och tillgänglighet

Tillgång till Tjänsterna, till Eurosport Community och till Webbplatsen generellt är beroende av tillgänglighet till Internet och nödvändig hårdvara för sådan tillgänglighet, såsom modem. Tillgång till Internet och hårdvaran skall betalas av Användaren.

Användaren förbinder sig att använda Webbplatsen och alla Tjänster enbart för privat bruk och Användaren garanterar att han/hon kommer att vidta nödvändiga åtgärder för att se till att all information som tillhandahålls i sin Registreringsformuläret är korrekt och uppdaterad. Informationen kan justeras via länken ”Community/Profil”. 5. EUROSPORTS RÄTTIGHETER Eurosport förbehåller sig rätten att upphöra med alla eller delar av Webbplatsen eller Tjänsterna eller stänga av en viss Användares konto eller tillgång när som helst utan föregående meddelande. Eurosport förbehåller sig rätten att ändra de Allmänna Villkoren utan föregående meddelande. Eurosport förbehåller sig rätten att säga upp en Tjänsteabonnents konto, i synnerhet tillgång till bloggar, om Användaren inte loggar in inom 10 dagar eller mer efter registrering eller om innehavaren av kontot inte loggar in under en period om 120 dagar efter hans/hennes sista lagrade användning av Tjänsterna.

Eurosport har rätt att ta bort olästa e-postmeddelanden efter 90 dagar. Eurosport har ingen skyldighet att bevara något material i ditt konto eller att vidarebefordra olästa eller ej skickade meddelande till dig eller till tredje man. Eurosport har rätt (men inte någon skyldighet) att övervaka allt material som postas till allmänheten och att ändra, ta bort eller avlägsna Innehåll eller kommentarer som de anser olämpligt eller på annat sätt strider mot Användarvillkoren utan föregående meddelande.

6. FRISKRIVNING/ANSVAR

Användarens användningen av Webbplatsen och Tjänsterna och allt material som erhålls därigenom är dennes eget ansvar. Eurosport ger inte Användare några som helst garantier, varken uttryckliga eller underförstådda, om kvaliteten av Tjänsterna på Webbplatsen, eller lämplighet för något särskilt ändamål eller om de resultat som Användaren eftersträvar och Eurosport har inget ansvar för det fall tredje part genom legala medel, förfaranden eller rättsmedel försöker driva igenom krav, i synnerhet krav på äganderätt, till material som inte har skapats av Eurosport. Eurosport är inte heller ansvarigt för brister i utförande av Webbplatsen och/eller den programvara som använts eller laddats ner därigenom, för förlust av data eller tjänster som beror på försening, modifiering, avstängning eller avbrott i Tjänsterna, för riktigheten, kvaliteten eller den typ av information som erhålls genom Tjänsterna eller för de direkta eller indirekta konsekvenser som orsakas av virus som överförs genom Webbplatsens servrar. Eurosport är inte heller ansvarigt för direkt eller indirekt skada som orsakas och är i synnerhet inte ansvarig för förlust av framtida vinst, klienter, data eller immateriella rättigheter eller för någon annan förlust eller skada som direkt eller indirekt uppstår från (a) användningen eller utebliven tillgång till Webbplatsen eller (b) felaktig användning av en Användare. Eurosport friskriver sig dock inte från ansvar för dödsfall eller personlig skada.

Vad gäller Innehåll från Användarens är Eurosport inte ansvarigt för något sådant Innehåll som postas av Användare i chattrum eller via andra diskussionstjänster. Allt sådant Innehåll, oavsett om det är åsikter, uttalande, rekommendationer eller synpunkter, representerar enbart Användarna och Eurosport friskriver sig från allt ansvar för sådant Innehåll.

Webbplatsen kan komma att länkas till eller från andra webbplatser som inte administreras eller tillhandahålls av Eurosport. Eurosport har ingen kontroll över information, produkter eller tjänster som sådana andra webbplatser tillhandahåller och har inget ansvar för dess innehåll. Användaren kan till exempel köpa varor eller tjänster via andra webbplatser, varav en del kan vara via tredje mans återförsäljare via länkar på våra Webbplatser. Användaren kan också vara i förbindelse med eller delta i reklamkampanjer på Webbplatsen. Eurosport stödjer på inte sätt dessa tredje parter i några transaktioner, verksamheter, förbindelser med eller deltagande i tredje mans kampanjer, inklusive leverans av eller betalning för varor och tjänster. Andra villkor, garantier eller åtaganden relaterade till sådana ärenden är enbart mellan Användaren och tredje man. Eurosport har inget ansvar eller skyldighet för någon del av sådana transaktioner, verksamheter, förbindelser eller sådant deltagande. Du accepterar att ersätta Eurosport för alla processer, skador, kostnader, all förlust av vinst, förlust av data och all annan indirekt direkt eller indirekt skada som orsakas av att du bryter mot någon del av dessa Allmänna Villkor.

7. DOMSRÄTT

Svensk lag skall tillämpas på dessa Allmänna Villkor och tvist med anledning av dessa Allmänna Villkor skall avgöras av behörig svensk domstol. On något av bestämmelserna häri befinns vara ogiltiga eller inte verkställbara av en behörig domstol, skall övriga bestämmelser fortsätta att gälla. Eurosports underlåtenhet att utöva eller utkräva rättighet eller bestämmelse i de Allmänna Villkoren skall inte anses utgöra en eftergift av sådan rättighet eller bestämmelse såvida detta inte skriftligen har bekräftats av Eurosport.

Kommentarsfunktionen inte tillgänglig här